ใบงานที่2 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

Google                 youtobe               psv         สพม.11

ใบงาน  ๑

กิจกรรม  ๔.๑  สำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น

ให้นักเรียนศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น โดยให้นักเรียนแบ่งกันศึกษาระบบนิเวศบนบกและในน้ำ  โดยเลือกบริเวณที่จะสำรวจ   กำหนดขอบเขตในการศึกษา   และปฏิบัติดังนี้

๑.สังเกตและบันทึกสภาพแวดล้อมทั่วๆไปของบริเวณที่สำรวจ เช่นต้นไม้  สิ่งปลูกสร้าง  ร่มเงา  ฝุ่นละออง  ควัน  ลักษณะเนื้อดิน  สภาพของสี  กลิ่น  เป็นต้น

๒.ศึกษารายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิตที่สำรวจดังนี้

๒.๑. อุณหภูมิ

–  แหล่งน้ำ  บันทึกอุณหภูมิที่ผิวน้ำ โดยจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลึกประมาณ  ๕  cm บันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้

–  พื้นที่บนบก  วัดอุณหภูมิที่ผิวดิน โดยเสียบเทอร์โมมิเตอร์ลงในดินลึกประมาณ  ๕  cm บันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้

๒.๒.  ความเป็นกรดเบส (  pH )

–  แหล่งน้ำวัด    pH   ที่ผิวน้ำโดยนำแท่งแก้วจุ่มลงในตัวอย่างน้ำที่เก็บจากบริเวณผิวน้ำ  นำมาแตะบนกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ที่วางอยู่บนกระจกนาฬิกา  เทียบสีกับมาตรฐาน  แล้วบันทึกค่า   pH  ที่อ่านได้

–  พื้นที่บนบก  วัด  pH   ของดิน  โดยนำดินจากผิวดินประมาณ  ๕๐  กรัม  ใส่ลงในภาชนะ เติมน้ำกลั่น  ๕๐  cm  ใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากัน  ตั้งทิ้งไว้สักครู่จากนั้น   ใช้แท่งแก้วจุ่มส่วนที่เป็นของเหลวมาแตะลงบนกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ที่วางอยู่บนกระจกนาฬิกา  เทียบสีกับมาตรฐาน  แล้วบันทึกค่า   pH  ที่อ่านได้

๒.๓.  แสงสว่าง

–  ถ้าเป็นแหล่งน้ำใช้ เซคคิดิกส์ ( secchi disc ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดความลึกที่แสงสามารถส่องผ่านลงไปในน้ำได้ ซึ่งปกติจะแปรผันตามความขุ่นใสของน้ำ     เซคคิดิกส์ ( secchi disc )มีวิธีใช้ดังนี้

๒.๓.๑.หย่อนเซคคิดิกส์  ลงไปในแหล่งน้ำจนถึงระยะที่เริ่มมองไม่เห็นเซคคิดิกส์   แล้วบันทึกค่าความลึกของระดับน้ำจากเครื่องหมายที่ทำไว้บนเส้นเชือก  จากนั้นหย่อนเซคคิดิกส์ ลึกลงไปในน้ำอีกเล็กน้อย

๒.๓.๒.  ดึงเซคคิดิกส์ขึ้นช้าๆ  จนเริ่มมองเห็นเซคคิดิกส์อีกครั้ง  แล้วบันทึกค่าความลึกของระดับน้ำจากเครื่องหมายที่ทำไว้บนเส้นเชือก    ลงไปในแหล่งน้ำจนถึงระยะที่เริ่มมองไม่เห็นเซคคิดิกส์   แล้วบันทึกค่าความลึกของระดับน้ำจากเครื่องหมายที่ทำไว้บนเส้นเชือก  จากนั้นหย่อนเซคคิดิกส์ ลึกลงไปในน้ำอีกเล็กน้อย

๒.๓.๓.นำค่าความลึกที่บันทึกได้ทั้ง  ๒  ค่ามาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยเป็นค่าความลึกที่แสงส่องผ่านในน้ำได้

๒.๓.๔ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ  ๒.๓.๑  -๒.๓.๓  แต่เปลี่ยนต่ำแหน่งโดยวัดจากแหล่งน้ำเดียวกันอีก  ๒  แห่ง

๒.๓.๕  หาค่าเฉลี่ย ความลึกที่แสงส่องผ่านลงไปในน้ำของทั้ง  ๓  แห่ง

๓.ศึกษารายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่สำรวจดังนี้

๓.๑.บันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่พบ  โดยระบุชื่อสิ่งมีชีวิต  รูปร่างลักษณะ  จำนวน  แหล่งที่พบ  ถ้าบริเวณที่สำรวจเป็นแหล่งน้ำให้ตักน้ำใส่ถุงพลาสติกเพื่อนำมาศึกษาโดยใช้แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์

๓.๒.สังเกตพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น การกินอาหาร  การร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

กิจกรรม  ๔.๑  สำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น

ตารางบันทึกผล การสำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศบนบก

รายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิต

รายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิต

ลักษณะและอุณหภูมิที่ผิวดิน (  C )

ความเป็นกรดเบสของดิน

(  pH )

สิ่งมีชีวิตที่พบ

ลักษณะ

จำนวน

แหล่งที่พบ

พฤติกรรมที่สังเกต / การกินอาหาร

ตารางบันทึกผล การสำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศในน้ำ

รายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิต

รายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิต

ความลึกในการส่องผ่านของแสง

 ( เมตร)

อุณหภูมิที่ผิวน้ำ

 (  C )

ความเป็นกรดเบสของน้ำ

(  pH )

สิ่งมีชีวิตที่พบ

ลักษณะ

จำนวน

แหล่งที่พบ

พฤติกรรมที่สังเกต / การกินอาหาร

  กิจกรรม  ๔.๑  สำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น  จำนวน  ๘  ข้อ

 กิจกรรม  ๔.๓   การหมุนเวียนของน้ำ

จุดประสงค์      ………………………………………………………………………………………………….

ผู้ทดลอง  กลุ่มที่………………….

อุปกรณ์  ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

วิธีทดลอง

๑.ให้นักเรียนนำน้ำร้อนใส่ในแก้วเศษ  ๑  ส่วน  ๔  ของแก้ว   สังเกตบันทึก

๒.นำน้ำแข็งใส่ในแพลวางไว้บนแก้วน้ำสังเกตบันทึกผล

ตารางบันทึกผลการทดลอง

การทดลอง

ผลการสังเกต

สรุป……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ…………………………………………………..เลขที่…………ห้อง  ………

กิจกรรม  ๔.๒  สำรวจอาหารสัตว์

จุดประสงค์

๑.ระบุแหล่งที่มาของอาหารสัตว์ได้ว่ามาจากพืชและสัตว์

๒.จำแนกกลุ่มของผู้บริโภคโดยใช้ที่มาของอาหารที่กินเป็นเกณฑ์

ตารางบันทึกผล การสำรวจอาหารสัตว์

ชื่อสัตว์

อาหารในธรรมชิ

ที่มาของอาหาร

พืช

สัตว์

๑.นักเรียนจะจำแนกสัตว์ตามชนิดของอาหารที่กินออกได้เป็นกี่กลุ่ม  อะไรบ้าง  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒.สัตว์กินซาก  มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๓.ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์  มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร?    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                  ๔.มนุษย์นำความรู้เรื่องสมบัติของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มาใช้ประโยชน์อย่างไร?

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….

๕.สัตว์ที่กินซากกับผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์แตกต่างกันอย่างไร?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: